Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Platné od 1. 10. 2022

Zboží uvedené v našem e-shopu dodáváme výhradně firemní klientele (podnikatelům) s platným IČ a zboží je určeno pro jejich interní využití.

Zboží neprodáváme koncovým zákazníkům (spotřebitelům).

 1. Úvodní ustanovení

1.1 V případě, že nebyly sjednány jiné podmínky písemnou smlouvou, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“ (dále jen „VODP“), vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), smluvní vztahy vznikající mezi společností Intelsol s.r.o., IČO: 02774569, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, zapsanou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 223738 (dále jen „Intelsol“), jako prodávajícím, resp. poskytovatelem a kupujícím, resp. odběratelem (dále jen „odběratel“) uvedeným v kupní smlouvě či jiné smlouvě uzavřené mezi stranami (dále jen „smlouva“).

1.2 Veškerá prezentace zboží a služeb Intelsolu umístěná v katalogu, reklamě nebo ve webovém rozhraní je informativního charakteru a Intelsol není povinen uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je toto zboží nebo služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Smlouva mezi odběratelem a Intelsolem vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako smlouva (kupní, o poskytnutí/poskytování služeb atp.) a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) odběratelem Intelsolu a písemným přijetím objednávky odběratele Intelsolem (e-mailem nebo poštou). Smlouva mezi odběratelem a Intelsolem může vzniknout též na základě objednávky uskutečněné na e-shopu Intelsolu: intelsolpresents.com nebo www.intelsol.cz (dále také jen jako „web“) a přijaté Intelsolem.

1.3 Smlouvou se Intelsol zavazuje, že odběrateli odevzdá zboží/věc, která je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, resp. že poskytne služby ve smlouvě uvedené a odběratel se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí Intelsolu kupní cenu, resp. zaplatí cenu poskytnutých služeb.

1.4 Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 – 1867 občanského zákoníku se pro smlouvu vylučuje.

1.5 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu odběratele překlad textu smlouvy do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

1.6 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VODP.

1.7 VODP tvoří nedílnou součást smlouvy.

1.8 Smluvní vztah ze smlouvy vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), v souladu s ustanovením odst. 1.2 VODP.

1.9 Tyto VODP se vztahují na odběratele, kteří jsou podnikateli, případně právnickými osobami. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se tyto obchodní podmínky uplatní pouze v rozsahu, ve kterém neodporují kogentním ustanovením právních předpisů vztahujících se na ochranu spotřebitele.

1.10 Znění těchto VODP může Intelsol měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VODP. Změna VODP bude oznámena vložením nového znění na web. Smlouva uzavřená mezi Intelsolem a odběratelem se řídí zněním VODP platných ke dni jejího uzavření. Je-li předmětem smlouvy opakované plnění stejného druhu, má odběratel právo změny odmítnout do 30 dnů od jejich oznámení odběrateli a může z tohoto důvodu smlouvu písemně vypovědět ve 2 měsíční výpovědní lhůtě, jež počne běžet ode dne doručení výpovědi Intelsolu.

 1. Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění smlouvy je dodávka zboží nebo poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě (dále jen „předmět plnění“).

 1. Cena plnění

3.1 Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích Intelsolu (dále jen „nabídka“) nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

3.2 Cena předmětu plnění zahrnuje náklady na dopravu předmětu plnění do jednoho místa dodání v ČR, pokud je cena předmětu plnění z jedné smlouvy vyšší než 5 000,- Kč (bez DPH). V opačném případě budou k ceně předmětu plnění připočteny náklady na dopravu.

3.3 Cena předmětu plnění napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v nabídce uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.

3.4 Veškeré kalkulace ceny předmětu plnění jsou nezávazné a Intelsol není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto předmětu plnění. Odběratel bere na vědomí, že Intelsol není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnosti ze smluvních vztahů vůči Intelsolu.

 1. Dodací lhůta

4.1 Dodací lhůta je vždy uvedena ve smlouvě nebo v potvrzení přijetí objednávky Intelsolem.

4.2 Dodací lhůta je uváděna v kalendářních týdnech.

4.3 Dodací lhůta je splněna předáním předmětu plnění dopravci k přepravě. Doba přepravy není součástí dodací lhůty a trvá standardně 24 hodin (v rámci České republiky). Dodací lhůta se může prodloužit o dobu, po kterou trvá případná překážka způsobená vyšší mocí. Vznik a skončení překážky sdělí Intelsol bez prodlení odběrateli.

4.4 Intelsol má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit odběrateli.

4.5 Lhůta pro dodání předmětu plnění začíná běžet dnem následujícím po splnění podmínek:

4.5.1 sjednaná záloha je připsána na účet Intelsolu,

4.5.2 korektura je odsouhlasena odběratelem,

4.5.3 objednávka je řádně potvrzená Intelsolem (viz odst. 1.2 VODP).

4.6 Intelsol si vyhrazuje právo dřívějších dodávek než uvedených ve smlouvě nebo ve VODP.

 1. Dodací podmínky

5.1 Odběratel po předchozí dohodě s Intelsolem volí některý z následujících způsobů dopravy:

5.1.1 osobní odběr v Praze (sídlo pobočky Intelsolu),

5.1.2 kurýrní služba s dobírkou (nezávislý dopravce),

5.1.3 kurýrní služba bez dobírky (nezávislý dopravce),

5.1.4 rozvoz na místo určené odběratelem (Intelsol – za smluvních podmínek).

5.2 Vyjma varianty uvedené v odst. 3.2 VODP, zaplatí odběratel Intelsolu náklady na dopravu dle způsobu dopravy uvedených v odst. 5.1 VODP, u variant 5.1.2 až 5.1.4 formou zvláštní položky ve faktuře.

5.3 Intelsol je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a odběratel je povinen částečné plnění přijmout.

5.4 Bude-li odběratel v prodlení delším 10 kalendářních dnů s převzetím předmětu plnění, vyzve jej Intelsol písemně k převzetí předmětu plnění v náhradní lhůtě 14 kalendářních dnů a současně ho bude informovat o tom, že mu bude účtováno skladné (v případě zboží) a že má v úmyslu předmět plnění prodat třetí osobě.  Takový předmět plnění bude Intelsol skladovat maximálně po dobu 6 týdnů. Nevyzvedne-li si odběratel předmět plnění ani po uplynutí doby 6 týdnů, je Intelsol oprávněn odstoupit od smlouvy, přičemž odběratel nemá nárok na vrácení kupní ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Intelsolu na náhradu škody způsobené prodlením odběratele s převzetím předmětu plnění a úhradu skladného.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno předmět plnění doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu plnění, resp. náklady spojené s jiným způsobem dopravy.

 1. Platební podmínky

6.1 Odběratel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za předmět plnění včetně případného dopravného, nákladů na balení a DPH.

6.2 Po vzájemné dohodě se ve smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady ceny:

6.2.1 na základě faktury po poskytnutí předmětu plnění,

6.2.2 100 % záloha vč. DPH předem,

6.2.3 dobírka (autodoprava, pošta),

6.2.4 částečná záloha + doplatek na základě faktury po poskytnutí předmětu plnění.

6.3 Při variantě 6.2.1 vzniká Intelsolu právo na vyúčtování ceny (fakturaci) dnem předání předmětu plnění odběrateli nebo prvnímu dopravci.

6.4 Pokud není stanoveno jinak, splatnost ceny je do 14 dnů ode dne doručení faktury, přičemž cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky ceny na účet Intelsolu. V případě prodlení s úhradou faktury má Intelsol právo požadovat po odběrateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.5 Intelsol je oprávněn požadovat zaplacení ceny i při částečném plnění smlouvy a odběratel je povinen cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.

6.6 Vlastnická práva k předmětu plnění dle každé smlouvy přechází na odběratele až po uhrazení ceny v plné výši na účet Intelsolu.

6.7 Žádná část ceny nesmí být uhrazena postoupením pohledávek třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky odběratele, kterou má vůči Intelsolu, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

6.8 Intelsol zasílá faktury fyzicky či elektronicky na předem stanovenou e-mailovou adresu dohodnutou mezi Intelsolem a odběratelem. V případě, že odběratel neupozorní Intelsol na změnu e-mailové adresy, neodpovídá Intelsol za odeslání faktury na neaktuální e-mailovou adresu.

 1. Smluvní pokuty

7.1 Bude-li odběratel v prodlení se zaplacením nebo doplacením ceny Intelsolu, je odběratel povinen zaplatit Intelsolu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

 1. Odstoupení od smlouvy

8.1 Intelsol může od smlouvy odstoupit v případě, že je odběratel v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy. Dále je Intelsol oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy odběratelem nebo v případech stanovených těmito VODP a občanským zákoníkem.

8.2 Intelsol je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu zjevné chyby v ceně předmětu plnění, vyprodání zásob, nedostupnosti předmětu plnění, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel předmětu plnění přerušil / omezil / zastavil výrobu nebo dovoz předmětu plnění. Intelsol bezodkladně informuje odběratele o odstoupení a vrátí mu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.4 Odstoupí-li Intelsol od smlouvy (příp. části plnění), je odběratel povinen vrátit Intelsolu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy poskytnutý předmět plnění (příp. část, jehož se odstoupení týká).

8.5 Intelsol neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost poskytnutí předmětu plnění v důsledku „vyšší moci“ (včetně epidemie a nařízení z ní vyplývajících) nebo v případě, kdy objednaný předmět plnění není ve lhůtě žádané odběratelem na trhu dostupný. Intelsol v takovém případě bude odběratele písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného předmětu plnění vůbec, přičemž odběrateli tímto nevzniká vůči Intelsolu žádné právo na náhradu újmy. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí odběratel Intelsolu písemně, a to ve lhůtě vyznačené na sdělení Intelsolu. Pokud tak neučiní, má se za to, že odběratel od smlouvy nebo její části odstupuje a Intelsol automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek předmětu plnění.

8.6 Intelsol vrátí odběrateli peněžní prostředky přijaté od odběratele stejným způsobem, jakým je Intelsol od odběratele přijal; jestliže odběratel zaplatil kupní cenu jinak, než bezhotovostním převodem ze svého bankovního účtu, vrátí Intelsol peněžní prostředky bezhotovostním převodem na účet, který odběratel Intelsolu písemně sdělí, nebo v hotovosti po vzájemné domluvě v sídle Intelsolu. Intelsol je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté odběratelem již při vrácení zboží odběratelem či jiným způsobem, pokud s tím odběratel bude souhlasit a nevzniknou tím odběrateli další náklady. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, Intelsol není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky odběrateli dříve, než mu odběratel zboží vrátí.

8.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, skladného nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

8.8 Odstoupí-li odběratel od smlouvy, nese odběratel náklady spojené s navrácením zboží Intelsolu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.9 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Intelsol oprávněn jednostranně započíst proti nároku odběratele na vrácení kupní ceny.

8.10 Je-li společně se zbožím poskytnut odběrateli dárek, je darovací smlouva mezi Intelsolem a odběratelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a odběratel je povinen spolu se zbožím Intelsolu vrátit i poskytnutý dárek.    

 1. Jiná ustanovení

9.1 Sjedná-li odběratel ve smlouvě potisk předmětu plnění, je povinen dodat Intelsolu podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek). U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI. Nesplnění této povinnosti zprošťuje Intelsol odpovědnosti za kvalitu potisku a odběrateli neplynou žádná práva z takto vadného plnění.

9.2 Při prodlení odběratele s převzetím předmětu plnění delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši 0,05 % z ceny skladovaného předmětu plnění, nejméně však 50,- Kč bez DPH za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.

9.3 Nezaplacení ceny za předmět plnění ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.4 Pro rozměry předmětu plnění nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného předmětu plnění nebo jeho částí.

9.5 Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co do barevnosti a detailů provedení.

9.6 Intelsol si vyhrazuje právo na dodání předmětu plnění s rozdílem 5 % z dohodnutého množství, stane-li se tak, dodáním rozdílného množství předmětu plnění se cena automaticky poměrně změní.

9.7 Za vadu dodaného předmětu plnění se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným předmětem plnění a barvou dle katalogu nebo vzorku.

9.8 Výsledná barevnost potisku se může lišt od původně zadaného odstínu barvy. V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu může být tento rozdíl 0 % – 15 % proti původnímu zadání.

9.9 Intelsol je oprávněn používat obchodní firmu, název, jméno či logo odběratele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

 1. Ochrana osobních údajů

10.1 Odběratel bere na vědomí, že ze strany Intelsolu dochází ke zpracování a shromažďování jeho osobních údajů (jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu) v databázi zákazníků Intelsolu, a to po omezenou dobu i po splnění smlouvy (za účelem marketingu, nabídek, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů). Odběratel může proti takovému zpracování kdykoliv vznést námitku.

10.2 Intelsol informace o odběrateli uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

10.3 Právním důvodem zpracování osobních údajů odběratele je plnění uzavřené smlouvy, příp. plnění zákonem stanovených povinností Intelsolu (zejm. povinnosti archivační, účetně a daňově evidenční), příp. je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Intelsolu (zejm. vyřizování stížností, reklamací, následná péče o odběratele, přímý marketing). K tomuto zpracování nepotřebuje Intelsol souhlas odběratele, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

10.4 Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů na webových stránkách Intelsolu.

 1. Reklamační řád

11.1 Tyto VODP stanoví postup při uplatnění a vyřízení práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“) u předmětu plnění poskytnutého odběrateli Intelsolem.

11.2 Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není ve smlouvě nebo těchto VODP uvedeno jinak.

11.3 Odběratel je povinen prohlédnout předmět plnění s náležitou péčí bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody předmětu plnění na odběratele a opětovně před jeho použitím.

11.4 V případě, že předmět plnění byl dodán v jiném množství, jakosti či provedení, než určuje smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u Intelsolu bez zbytečného odkladu, nejpozději v níže stanovených lhůtách. Nedojde-li v těchto lhůtách k reklamaci, považuje se předmět plnění za řádně poskytnutý. Zároveň s písemnou reklamací je odběratel v takovém případě povinen předložit reklamovaný předmět plnění a příslušné dodací listy.

11.5 Zjevné vady předmětu plnění musí být odběratelem písemně oznámeny Intelsolu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí předmětu plnění, a skryté vady ihned po jejich zjištění, nejpozději do 3 měsíců od převzetí předmětu plnění.

11.6 Ustanovení ohledně práv z vadného plnění se nepoužijí:

11.6.1 u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

11.6.2 na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

11.6.3 u použité věci vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla při převzetí odběratelem,

11.6.4 vyplývá-li to z povahy věci.

11.7 Intelsol odpovídá odběrateli, že předmět plnění při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá odběrateli, že v době, kdy věc převzal:

11.7.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Intelsol nebo výrobce popsal, nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu předmětu plnění a na základě reklamy jimi prováděné,

11.7.2 předmět plnění se k účelu, který pro jeho použití Intelsol uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druh obvykle používá,

11.7.3 předmět plnění odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

11.7.4 je předmět plnění v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

11.7.5 předmět plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.8 Odběratel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, nebo pokud při převzetí předmětu plnění věděl, že předmět plnění má vadu anebo pokud vadu způsobil sám odběratel.

11.9 Vyskytne-li se u předmětu plnění při dodání či v průběhu záruční doby vada, má odběratel právo uplatnit práva z vadného plnění (vadu či vady reklamovat). Za vadu nelze považovat změnu předmětu plnění, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, údržby, zásahu vyšší moci nebo neoprávněného zásahu či nevhodné manipulace v rozporu s návodem či poučení poskytnutého odběrateli nejpozději při dodávce předmětu plnění.

11.10 Intelsol je povinen uznané vady předmětu plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace takto:

11.10.1 je-li dodání vadného předmětu plnění podstatným porušením smlouvy, může odběratel:

11.10.1.1 požadovat odstranění vady dodáním nového předmětu plnění bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu plnění, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může odběratel požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má odběratel právo na bezplatné odstranění vady,

11.10.1.2 požadovat odstranění vady opravou předmětu plnění,

11.10.1.3 požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění,

11.10.1.4 odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění,

11.10.2 je-li dodání vadného předmětu plnění nepodstatným porušením smlouvy, může odběratel:

11.10.2.1 požadovat odstranění vady opravou předmětu plnění,

11.10.2.2 požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění.

11.11 Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem převzetí předmětu plnění od Intelsolu nebo okamžikem, kdy Intelsol předá předmět plnění prvnímu dopravci do místa určení. Při převzetí předmětu plnění od dopravce je odběratel povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen uvede odběratel tuto informaci do předávacího protokolu dopravce.

11.12 V případě uznání vady předmětu plnění nahradí Intelsol pouze hodnotu řádně reklamovaného předmětu plnění.

11.13 Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na předmětu plnění nemá odkladný účinek na zaplacení ceny v termínu splatnosti.

11.14 Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamovaný předmět plnění kompletní (pokud není nekompletnost či jiné množstevní vady předmětem reklamace).

11.15 Reklamaci uplatňuje odběratel písemně (reklamačním zápisem). Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

11.15.1 adresu a označení Intelsolu,

11.15.2 název předmětu plnění,

11.15.3 datum dodání předmětu plnění a sepsání reklamace,

11.15.4 specifikaci objednávky, smlouvy, dodacího listu, osvědčení o kvalitě případně jiných dokladů k dodávce předmětu plnění,

11.15.5 popis vad (vady) a množství (počet kusů) vadného předmětu plnění,

11.15.6 volbu práva z titulu vadného plnění (způsob vyřízení reklamace – viz odst. 11.10 VODP). Odběratel je oprávněn požadovat vyřízení jedné reklamace různými alternativními (podpůrnými) způsoby,

11.15.7 případně další vhodné důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace (foto apod.),

11.15.8 v případě, že nebude reklamační zápis obsahovat výše uvedené informace, prodlouží se lhůta pro vyřízení reklamace o dobu do doručení jejich dodatečného doplnění Intelsolu. Odběratel je povinen v běžné pracovní době umožnit Intelsolu či jím pověřené osobě prověřit reklamované vady předmětu plnění na místě, kde se předmět plnění nachází (pokud nebude možné reklamovaný předmět plnění doručit zpět Intelsolu v souladu s odst. 11.4 VODP).

11.16 Reklamační zápis se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž:

11.16.1 dvě jsou určeny pro Intelsol,

11.16.2 jedno si ponechá odběratel,

11.16.3 jedno se založí k reklamovanému předmětu plnění.

 1. Specifika digitálního marketingu

12.1 Níže uvedená ustanovení obsažená v článku 12 a 13 VODP se uplatní v případě, že mezi Intelsolem a odběratelem je uzavřena smlouva o poskytování služeb digitálního marketingu či jiná obdobná smlouva.

12.2 V případě, že si odběratel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen Intelsolu uhradit storno poplatek ze sjednané ceny dle dané objednávky. Odběratel tak může učinit nejpozději dva týdny před spuštěním projektu. Výše storno poplatku je stanovena na 50 % ceny objednávky. V případě, že dojde ke zrušení objednávky později, je odběratel povinen uhradit 80 % z ceny objednávky.

12.3 Pod sankcí smluvní pokuty ve výši 500 000 korun se obě smluvní strany zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení zachovávat mlčenlivost o veškerých obchodních a technických informacích a know-how druhé strany. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování informací o odběrateli k referenčním účelům Intelsolu a pro účely splnění smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace (i) poskytované na vyžádání státním orgánům při plnění zákonných povinností, (ii) které jsou v okamžiku sdělení druhé straně veřejně přístupné, (iii) které se stanou dodatečně veřejně přístupnými, vyjma případů, kdy k tomu dojde v důsledku porušení těchto VODP, (iv) které jsou již druhé straně známy, aniž by při jejich získání došlo k porušení právních předpisů či smluvních ujednání, a (v) které byly poskytující stranou výslovně zproštěny ochrany mlčenlivosti.

12.4 Dodaná díla zůstávají až do úplného uhrazení ceny ve vlastnictví Intelsolu.

12.5 Licenci k výkonu majetkových práv autorského díla nabývá odběratel až úplným zaplacením ceny díla.

12.6 Majetková práva k dílu, které Intelsol (resp. jeho pracovníci) jako autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy, bude podle autorského zákona vykonávat odběratel svým jménem a na svůj účet. Odběratel nemůže licenci k výkonu majetkových práv k dílu postoupit třetí osobě bez písemného svolení Intelsolu, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

12.7 Intelsol prohlašuje, že je oprávněn udělit odběrateli licenci. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, platí, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy.

12.8 Odměna za poskytnutí nevýhradní licence je již obsažena v ceně díla či služby, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

12.9 Odběratel nemá nárok na zdrojová data k realizovaným dílům. Tato data může od Intelsolu v případe dohody odkoupit.

12.10 Standardní hodinová taxa za služby Intelsolu je stanovena na 1000 Kč/hod. bez DPH, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

 1. Správa sociálních sítí, e-mailové databáze, nastavení a správa PPC kampaní

13.1 Veškeré účty a úpravy kampaní zůstávají ve vlastnictví odběratele a odběratel má do nich vždy přístup.

13.2 Odběratel se zavazuje, že po dobu práce Intelsolu na kampani odběratele do ní nebude nikdo kromě Intelsolu zasahovat. Zásahy do kampaní jinými stranami mohou být v konfliktu s úpravami prováděnými Intelsolem, případně mohou znamenat nutnost práce navíc a nad rámec nabídky. Pokud je potřeba něco v kampani změnit, odběratel musí dát vědět o těchto změnách Intelsolu, který na základě dohody může v případě vzájemného souhlasu změnu provést.

13.3 Po dobu spolupráce bude Intelsol odběratele informovat o všech podstatných věcech. Zároveň má odběratel nárok na e-mailovou podporu v rozumném rozsahu. Podrobnější marketingové konzultace je potřeba odběratelem objednat jako samostatnou službu. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, podporou rozumného rozsahu se myslí 120 minut za kalendářní měsíc.

13.4 V případě odměny formou hodinové sazby účtuje Intelsol veškerý čas spojený s prací na kampani odběratele, včetně konzultací. Konzultace může být osobní, telefonická, po Skype (či jiném prostředku el. komunikace) nebo po e-mailu. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, kterákoliv z těchto forem komunikace, zabere-li Intelsolu více než 15 minut, je automaticky považována za placenou konzultaci.

13.5 Pokud chce odběratel v kampani nabízet zboží, jehož propagace je jakýmkoliv způsobem regulována nebo omezena, má odběratel povinnost na to předem upozornit Intelsol.

13.6 Při tvorbě kampaní a reklam používá Intelsol zpravidla texty nebo obrázky z webu odběratele, z existujících kampaní odběratele, nebo se řídí pokyny odběratele. Intelsol má za to, že všechny tyto informace jsou zcela pravdivé, nezavádějící a v souladu s dobrými mravy. Intelsol nemůže nést zodpovědnost za situaci, kdy by došlo ke škodě z důvodu použití zmíněných materiálů. Stejně tak má Intelsol za to, že odběratelem dodané grafické podklady a grafické podklady z webu odběratele jsou nezávadné a odběratel má právo je použít k propagaci.

 1. Závěrečná ustanovení

14.1 Smluvní strany jsou povinny si sdělit veškeré změny fakturačních údajů či jiných údajů důležitých pro vzájemnou obchodní spolupráci.

14.2 Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (odběratel nebo Intelsol) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (odběratele nebo Intelsolu) a adresát (odběratel nebo Intelsol) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (odběratel nebo Intelsol) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

14.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.

14.4 Odběratel bere na vědomí, že Intelsol mu může zasílat obchodní sdělení související s předmětem plnění nebo podnikem Intelsolu na adresu elektronické pošty odběratele. Odběratel má právo proti zasílání obchodních sdělení kdykoliv vznést námitku, resp. se odhlásit z odběru pomocí odkazu uvedeného v každém jednotlivém obchodním sdělení.

14.5 Smlouva a tyto VODP se řídí českým právem. Práva a povinnosti stran výslovně neupravené smlouvou nebo těmito VODP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.6 Odběratel a Intelsol se dohodli, že všechny majetkové spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, sporů z jejího zajištění, výkonu či ukončení práv tohoto právního vztahu vznikajících nebo s ním souvisejících, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

 

JAK PROBÍHALA TVORBA DESKOVKY VE SLUŽBÁCH ŠROTU PRO TSR?

 1. Úkolem je představení businessu  TSR, obchodování se šrotem,  pomocí zábavné deskové hry.
 2. Návrh konceptu hry, jejíž cílem je ovládnutí trhu. Následuje odsouhlasení klientem.
 3. Vývoj herního systému, kombinace materiálů připomínající šrot a důkladné testování.
 4. Grafické zpracování s reálnými fotkami a minimalistickým designem.
 5. Výroba prototypu a odladění detailů s klientem pro dokonalý výsledek.
 6. Realizace i distribuce deskové hry pro nadšené partnery a přátele společnosti TSR.
0

Vyrobených her

0

Cena hry

0

Hodiny klientova času